Noord (inclusief IJsselmeergebied)

Kansrijke maatregelen Noord

Hieronder een lijst kansrijke maatregelen. In 2020 zal een keuze worden gemaakt welke maatregelen als voorkeursmaatregelen in het Deltaprogramma 2022-2027 worden opgenomen. Dit hangt ook samen met mogelijkeden voor financiering, waarover nog geen besluiten zijn genomen.

Maatregelen kunstwerken

 • Onderzoek anti‐verziltingsmaatregelen Sluis Harlingen
 • Sluis Delfzijl (tegengaan verzilting)
 • Uitbreiding inlaat Hoogland
 • Vergroten aanvoergemalen; Uitbreiding aanvoercapaciteit van kanalen en gemalen naar de oostelijke hoger gelegen regio's Hunze en Aa’s en Vechtstromen en DOD
 • Verbetering infrastructuur Noordkop
 • Optimalisatie inlaten NZV

Maatregelen laag Noord-Nederland

 • Freshem
 • Proeftuin pilotprojecten (o.a. uitrol Spaarwatermaatregelen):
  • Zoete toekomst Texel
   Zoet‐Zout Lauwersmeer
   Drainage veenweidegebied Flevoland
   Stimuleren implementatie waterbeschikbaarheidsma Boeren‐Meten‐Water
   Salfar
   Alternatief landgebruik veen Flevoland
   Verbeteren bodemstructuur kleigronden
 • Klimaatbuffer Noord‐Kennemerland
 • Opslagwater door industrie (meerdere projecten: Noord‐Holland en Groningen)
 • (Pilot + uitvoering) Ondergrondse drinkwateropslag
 • Onderzoek c.q. pilot voor hergebruik water uit waterketen van de Friese Waddeneilanden
 • Hergebruik RWZI effluent Gamerswolde

Maatregelen zandgronden

 • Waterconservering zandgronden (met onder andere flexibel peilbeheer, regelbare drainage onderwaterdrainage, sloten dempen, sloten verondiepen of afdammen greppels, afsluitbaar maken duikers, plaatsen stuwen detailwaterlopen en aanleg infiltratiegreppels)
 • Beekherstel en herprofilering, met inrichting Beekdal Linde, Beekherstel Hunze,
  Inrichting Beekdal Koningsdiep, Beekherstel Drentsche Aa
  , Beekherstel Rolderdiep en Amerdiep en beekbodemverhoging middenlopen