Hoofdwatersysteem

Hieronder kansrijke maatregelen, verdeeld in de 3 strategieën. In 2020 zal hieruit een keuze worden gemaakt voor de voorkeursmaatregelen voor Deltaprogramma 2022-2027. Ook over financiering zijn nog geen besluiten genomen.

hws 1

hws2

Infrastructurele variant

Voor deze variant zijn verschillende grote ingrepen denkbaar, zoals het afsluiten van de Nieuwe Waterweg met sluizen, het vergroten van de bufferschijf in IJsselmeer boven het huidige peilbesluit en andere maatregelen in het gebied rond de Nieuwe Waterweg om verzilting te beperken. Deze ingrepen hebben grote gevolgen en hoge kosten, en vragen nog veel nader onderzoek, uitwerking en overleg. Ze komen waarschijnlijk pas in beeld als ze ook vanuit andere doelen zoals waterveiligheid noodzakelijk worden.