Overzicht strategie en maatregelen

Maatregelen hoofdwatersysteem

Voor elk van de 3 mogelijke strategieën (voortzetten van de huidige zoetwaterstrategie; de infrastructurele variant; klimaatbestendig hoofdwatersysteem ) is een lijst maatregelen opgesteld.

De lijst bevat onder andere voortzetten en optimaliseren Slim Watermanagement, internationaal overleg, aanwizen van strategische zoetwaterbuffers, verkenning aanpassen sluizen en grote infrastructurele ingrepen.

De planning is dat het Bestuurlijk Platform Zoetwater van 2 april 2020 een besluit neemt over een voorkeurstrategie.

Naar de lijst maatregelen

Maatregelen Noord (inclusief IJsselmeergebied)

Het pakket kansrijke maatregelen voor regio Noord bevat 24 maatregelen. Deze zijn verdeeld in maatregelen bij kunstwerken, maatregelen voor laag Noord-Nederland en maatregelen voor de zandgronden.

Lijst maatregelen

Maatregelen West

De kansrijke maatregelen in West richten zich op verbetering van de aanvoerroutes, innovaties gericht op beperken van de watervraag en hergebruik van effluent. Daarnaast nemen waterbeheerders en sectoren zoals landbouw, drinkwater, industrie en natuur zelf maatregelen buiten het Deltafonds.

Lijst maatregelen

Maatregelen Zuidwestelijke Delta

Waterbeschikbaarheid focust in Zeeland op de gebieden zonder aanvoer. De regionale overheden hebben overlegd  met watergebruikers, hoofdzakelijk agrariërs, over de knelpunten die zij ervaren en mogelijke oplossingen. Innovatieve oplossingen zijn ook al beproeft in de Proeftuin Zoet Water Zeeland. Meer informatie over de strategie.

Informatie over (zoet)waterbeheer in de Zuidwestelijke Delta is ook te vinden op www.zwdelta.nl

Maatregelen Hoge Zandgronden Oost

droge stuw

Eindbeeld waterbeschikbaarheid regio Oost

Het streven is om in 2050 in 80% van de regio maatregelen te hebben uitgevoerd. Het effect van de genomen maatregelen is aanvulling van de grondwatervoorraad. Verder draagt het bij aan het vergroten van de belevingswaarde, biodiversiteit, recreatieve mogelijkheden etcetera.

De zoetwaterregio Hoge Zandgronden heeft de volgende voorkeursstrategie gekozen om de waterbeschikbaarheid klimaatbestendig te maken:
1. Water sparen (zuinig gebruik, conservering en hergebruik);
2. De wateraanvoer optimaliseren;
3. Het ruimtegebruik aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering (adaptatie en acceptatie).

Vrijwel alle maatregelen zijn gericht op het zuiniger omgaan met water en het vergroten van de (grondwater)voorraden. In de volgende fase komt daarnaast het handelingsperspectief bij watertekorten aan de orde, ervan uitgaande dat niet altijd aan de vraag kan worden voldaan.

Website zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON)

Maatregelen Hoge Zandgronden Zuid

water voor boom

Strategie en maatregelen Zuid-Nederland

De ambitie voor de lange termijn voor regio Zuid-Nederland komt uit het Deltaprogramma. Daar is een concrete ambitie voor de korte termijn uit afgeleid:

  • Ambitie 2050: Zuid-Nederland is klimaatbestendig en waterrobuust; de regio kan omgaan met extreem weer en watertekorten. De transitie heeft bijgedragen aan een mooie, gezonde en welvarende regio.
  • Ambitie 2027: Klimaatbestendig en waterrobuust inrichten is ‘het nieuwe normaal’. 20% van het gebied voldoet al aan de ambitie voor 2050.

Informatie over strategie en maatregelen in regio Zuid.

Informatie van Rijkswaterstaat over het stroomgebied van de Maas op deze pagina.

Maatregelen Rivierengebied

  1. Doordat de ontwikkelingen en effecten rond watertekorten in de afgelopen jaren tegelijkertijd zijn opgetreden, is de bewustwording en het urgentiebesef van waterbeschikbaarheid gegroeid. Dit gebruiken we om te werken naar een Rivierengebied dat in 2050 optimaal gebruik maakt van het beschikbare zoetwater, en daarmee is aangepast aan watertekort-situaties. Op deze manier voorkomen we dat de verdringingsreeks ingezet moet worden.

  2. Meer over Uitgangspunten strategie

    Volgt zodra beschikbaar: visiedocument Rivierengebied en maatregelenlijst

  3. Contact: Heike Shuval, Waterschap Rivierenland