Optimalisatie

Optimalisatie bestaat uit het uitwerken van een voorkeurstrategie en kansrijke maatregelen om de zoetwatervoorziening duurzamer en doelmatiger te maken. Dat kunnen fysieke ingrepen zijn (bijvoorbeeld waterberging of verbeteren van de aanvoer van zoetwater), betere waterverdeling bij rivieren en kanalen of afspraken over zuinig watergebruik. Zowel rijk, regionale partijen als gebruikers (bijvoorbeeld agrariërs of drinkwaterbedrijven) zullen maatregelen gaan nemen.

Aanpassen aan ontwikkelingen

Maatregelen worden  in fasen genomen en waar nodig wordt het pakket aangepast aan nieuwe ontwikkelingen, zoals van het klimaat en de economie. Dit is vastgelegd in “adaptatiepaden”. Het Deltaprogramma Zoetwater 2022-2027 programmeert de maatregelen voor de komende periode en financiering vanuit het Deltafonds. Daarnaast wordt een voorkeurstrategie opgesteld die de samenhang tussen maatregelen in beeld brengt en de gewenste ontwikkeling op langere termijn.

Strategieën en maatregelen

Strategieën en maatregelen

Zowel voor het hoofdwatersysteem als voor de 6 zoetwaterregio's worden maatregelenpakketten opgesteld op basis van een voorkeurstrategie of -visie. Uiteraard zijn de verschillende strategiën en maatregelen op elkaar afgestemd.

Voor het hoofdwatersysteem zijn op dit moment nog 3 strategieën in beeld. De uitvoering van maatregelen en de operationele sturing van het hoofdwatersysteem gebeurt door de regionale diensten van Rijkswaterstaat. Daarvoor worden regiodocumenten opgesteld.

Voor de regio's zijn pakketten met kansrijke maatregelen opgesteld met daaraan verbonden een strategie- of visiestuk.  Naar pagina maatregelen

.

Recreatie

Zoetwaterregio's

Maatregelen en strategiën voor waterbschikbaarheid worden uitgewerkt voor het Hoofdwatersysteem en voor de 6 zoetwaterregio's. Voor het hoofdwatersysteem is Rijkswaterstaat verantwoordelijk. In de zoetwaterregio's werken waterschappen en provincies samen aan de waterbeschikbaarheid op regionaal niveau.

De 6 zoetwaterregio's zijn:

Zoetwateregios V2a