Innovatie zoetwater

Innovatieve projecten

Voor een robuuster watersysteem

Het Deltaprogramma Zoetwater dat in 2015 is gestart, bevat maatregelen om het watersysteem flexibeler en robuuster voor extremen te maken.

Vanaf het begin is er in het Deltaprogramma aandacht geweest voor innovaties. Bedrijven en waterbeheerders zullen gebruik moeten maken van nieuwe werkwijzen en technieken om te komen tot een grotere zelfvoorzienendheid van zoet water.

Een belangrijke stimulans is het programma Innovatieve Pilots Klimaatadaptatie Zoetwater. Dit programma stimuleert innovaties die gericht zijn op zuinig en effectief omgaan met water en op een grotere zelfvoorzienendheid.

Flinke opbrengst

Inmiddels zijn in verschillende regio’s meer dan 25 projecten als Klimaatpilot uitgevoerd of in uitvoering, gezamenlijk gefinancierd door rijk en regio. Dat heeft geleid tot een flinke opbrengst. De publicatie “De oogst van de Klimaatpilots” geeft hiervan een overzicht.

In de komende jaren wordt ingezet op verdere innovatie. Op deze pagina vindt u hierover regelmatig berichten.

Meer informatie:

Kennisagenda Zoetwater (2018)

Proeftuin Zoet Water Zuidwestelijke Delta

Spaarwater

De oogst van de klimaatpilots

Er ligt een flink potentieel voor een grotere zelfvoorzienendheid van zoetwater bij gebruikers en op lokaal niveau in de regio’s. Vier jaar na de start van 25 klimaatpilots is dat wel duidelijk. Een ozonreiniger, een slimme stuw, water opslaan in de ondergrond of zoetwater zoeken met een helikopter zijn voorbeelden van innovaties die inmiddels ook praktische toepassing heb- ben gevonden.

Het potentieel benutten

Vanaf het begin was er in de regio’s veel aandacht voor innovatieve pilots. Dat blijkt ook uit het grote aantal projecten in het Programma Klimaatpilots.

Nog niet alle pilots zijn afgerond, maar inmiddels ligt er een flink aantal resultaten. De publicatie "De oogst van de klimaatpilots" geeft hiervan een overzicht, met als doel bredere toepassing te stimuleren en voeding te geven aan verdere ontwikkeling.

Publicatie met overzicht resultaten

Publicatie geeft een overzicht van resultaten, ingedeeld in een aantal thema’s:

  • beter benutten van zoetwaterbronnen,
  • opslaan en vasthouden van zoetwater,
  • zuiniger gebruik,
  • slimmer sturen van waterstromen,
  • werken op polder- of gebiedsniveau,
  • economische aspecten.

Per thema zijn de projecten kort in tabelvorm weergegeven. Ook is er een verwijzing naar een project-website en/of contactpersoon.

Aanjagers en andere betrokkenen bij enkele projecten geven in interviews een kijkje in de keuken en delen lessen die zij in het project hebben geleerd.

Het afsluitende hoofdstuk gaat in op het perspectief van het werken aan verdere zoetwater-innovaties en de opschaling naar een bredere toepassing.

Download "De oogst van de klimaatpilots" (pdf, 4.4 MB)

Uitgelicht

Project S.C.H.O.O.N.: effluentwater gebruiken in eigen systeem

“De pilot heeft aangetoond dat we medicijnresten en andere microverontreinigingen in het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie voldoende kunnen verminderen zodat we het kunnen hergebruiken in ons eigen watersysteem. We weten nu ook welke dosering van ozon we toe moeten passen.We weten hoe we moeten omgaan met deze nieuwe technologie en waarmee we rekening moeten houden bij opschalen.”

Projectleider Jouke Boorsma vertelt dat het project S.C.H.O.O.N. van Hoogheemraadschap van Delfland heeft geleid tot een investeringsbeslissing van zo'n 10 miljoen Euro in de zuiveringsinstallatie De Groote Lucht bij Delfland. De pilot heeft aangetoond dat een extra zuivering met ozon water oplevert dat vergaand is gereinigd van micro-verontreinigingen zoals medicijnresten. Er is ook veel kennis verworven over de toepassing van de techniek in de praktijk.

Meer informatie:

https://www.hhdelfland.nl/inwoner/afvalwater-schoonmaken/s-c-h-o-o-n-1

H2 1_1. overzichtsfoto pilot