Afspraken en besluiten

Vastleggen van maatregelen en afspraken

De maatregelen uit het Deltaplan Zoetwater fase 1 (2016-2021) zijn in uitvoering. Het gaat om meer dan honderd maatregelen in het hele land, variërend van capaciteits- toename van de Klimaatbestendige Wateraanvoer West-Nederland tot diverse lokale maatregelen op de hoge zandgronden.

In 2021 neemt de regering een beslissing over strategie en maatregelen voor fase 2 van het Deltaprogramma Zoetwater, waaronder waterbeschikbaarheid.

Meer over de besluitvorming

Afspraken tussen overheden en met maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere gebruikers zijn daarnaast een belangrijk onderdeel van waterbeschikbaarheid. Vorm en inhoud moeten nog verder vorm krijgen.

Meer over afspraken

Besluitvorming

Besluitvorming over Waterbeschikbaarheid

In de 2e helft van 2021 zullen besluiten worden genomen over de strategie en de maatregelen voor de periode 2022-2027. Waterbeschikbaarheid vraagt samenwerking van Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten en andere overheden, van maatschappelijke organisaties, bedrijven en anderen.

Dat betekent dat de besluitvorming zorgvuldig moet worden afgestemd.

Bestuurlijk Platform Zoetwater (BPZ)

Een belangrijk overlegorgaan hiervoor is het Bestuurlijk Platform Zoetwater (BPZ). Hierin zijn vertegenwoordigd: de ministeries van I&W en LNV, de 6 zoetwaterregio’s, Deltacommissaris, Rijkswaterstaat, Vewin, gemeenten en vertegenwoordigers van gebruiksfuncties (zoals landbouw, natuur, scheepvaart en industrie).

Deltabeslissing in 2021

Een centraal moment is het vaststellen van de herziene Deltabeslissing en het Deltaprogramma 2022-2027. Hierin worden de strategie voor het Hoofdwatersysteem en de maatregelen voor de komende 6 jaar vastgelegd.

Provincies, waterschappen en andere leggen hun maatregelen vast in de eigen plannen. Een aantal hiervan worden mede gefinancierd uit het Deltafonds.

Afspraken

Afspraken over waterbeschikbaarheid kunnen onder andere gaan over:

  • uitvoering en/of financiering van maatregelen;
  • inspanningen van gebruikers om watervraag te beperken;
  • operationeel beheer, zoals bij droogte of extreme droogte;
  • aanvullingen op de verdringingsreeks.

Sommige afspraken zullen onderdeel worden van formele plannen van overheden, bijvoorbeeld het Deltaprogramma, waterbeheerprogramma’s of vergunningverlening. Andere afspraken kunnen de vorm krijgen van waterakkoorden, andere bestuursakkoorden of convenanten of overeenkomsten met gebruikers.

Het is belangrijk om het nieuwe zoetwaterbeleid en de gemaakte afspraken te vertalen naar de ruimtelijke implicaties en te verankeren in de nieuwe beleidsplannen op basis van de Omgevingswet. Omgekeerd kunnen keuzes in andere dossiers gevolgen hebben voor zoet water.

Deels zijn afspraken voor de komende jaren al vastgelegd, zoals rond het Flexibel Peil IJsselmeer. In andere gevallen zullen afspraken pas vorm krijgen na het vaststellen van het Deltaprogramma in 2021.

Hoofdlijnen besluitvorming

Tijdschema besluitvorming
2016 - 2018 focus op transparantie: o.a. Knelpuntenanalyses, onderzoek Wabes
2018 – 2019 focus op optimalisaties/samenstellen maatregelenpakketten. Van mogelijke maatregelen (2018) via kansrijke maatregelen (2019) naar een voorkeurspakket maatregelen (2020-21).
2020

april: principekeuze voorkeurstrategie Hoofdwatersysteem en financiering (BPZ)
zomer: onderzoek welvaartseffecten maatregelen gereed
november: definitieve keuze voorkeurstrategie Hoofdwatersysteem (BPZ)

2021

voorjaar: stresstest voorkeurstrategie: doorrekenen effecten; daarna besluit BPZ
najaar: regeringsbeslissing Deltabeslissing en Deltaprogramma 2022-2027

Dialoog met gebruikers en waterbeheerders

Vanaf het begin zijn gesprekken gevoerd met alle waterbeheerders, maar ook met industrie, drinkwater, natuur, scheepvaart, logistiek, recreatie en landbouw en met de 6 zoetwaterregio’s. Ook via de werksessies zoetwater zijn deze partijen betrokken.

Ook in 2020 en 2021 worden bijeenkomsten georganiseerd waar gebruikers en anderen inbreng kunnen leveren. Hierover zal nadere informatie volgen.

Als uw organisatie nog niet betrokken is bij gesprekken over waterbeschikbaarheid en dat wel zou willen, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.